Certificatul de edificare a construcției

Certificatul de edificare a construcției, certificatul de atestare a edificarii constructiei sau certificat de atestare eliberat de autoritatea locală emitentă a autorizației de construire, care să confirme că edificarea construcțiilor s-a efectuat conform autorizației de construire și că există proces – verbal de recepție la terminarea lucrărilor este un document solicitat de către Oficiul De Cadastru. 

Când se solicită?

Documentul este solicitat către Oficiul De Cadastru, după efectuarea recepției, când se dorește intabularea construcției.

Documentul este emis de către autoritatea administrației publice locale competente care a emis autorizația de construire.

Pentru construcțiile pentru care recepția a fost efectuată înainte de intrarea in vigoare a hotărârii, se poate solicita acest certificatul de edificare sau se poate solicita un document din care să rezulte o negație din partea autorității publice competente.

De ce se solicită ?

Conform Hotărârii Guvernului nr.343/2017 recepția construcțiilor nu mai este efectuata de primărie. Recepția este efectuata de către o echipă de specialiști din domeniul construcțiilor (ingineri pe instalații, civile, diriginte de șantier, arhitecți etc.), procesul verbal fiind emis in baza semnăturilor acestora. Acest document primește apoi număr de înregistrare de la autoritatea administrației publice locale competente, care emite acest certificat de edificare prin care se confirmă faptul că există autorizație de construire si proces verbal de recepție.

De regulă, pentru emiterea certificatului, primăria/autoritatea publica competentă solicită un plan topografic executat de către o persoana autorizata OCPI-ANCPI, care in urma măsurătorilor efectuate in teren, poate emite acest plan semnat si stampilat.

In cazul Municipiului București, certificatul poate fi emis de către Politia Locală.

Documente necesare pentru emiterea certificatului de edificare a construcției:

(documentele solicitate sunt cu titlu informativ, pot diferi de la o autoritate la alta)

  • Cerere tip pentru emiterea certificatului
  • Autorizația de construire – in copie;
  • Planurile anexă la autorizație – in copie;
  • Proces-verbal de recepție;
  • Extras de carte funciară;
  • Plan de situație / ridicarea topografica efectuată de către o persoana autorizată OCPI-ANCPI (expert autorizat cadastru);
  •  Releveele post-execuție întocmite de către o persoana autorizată OCPI-ANCPI (expert autorizat cadastru);

Cu ce vă putem ajuta ?

Vă putem ajuta cu măsurătoarea topografică efectuată cu instrumente topografice de precizie din care să rezulte un plan de situație si releveele post-executie necesare pentru eliberarea certificatului de edificare. Din planul de situatie rezultă suprafața construcției, poziționarea construcției din teren in coordonate, retragerile construcției față de limitele de proprietate. Planul este stampilat de către o persoană autorizată ANCPI pentru cadastru. După obținerea actelor necesare, măsurătoarea este folosită pentru elaborarea documentației cadastrală in vederea intabulării construcției.