Documentația tehnică de obstacolare pentru aviz AACR

Ce este documentația tehnică de obstacolare pentru avizul AACR ?

Este o documentație tehnică întocmită de către un inginer geodez autorizat ANCPI prin efectuarea măsurătorilor topo-geodezice in sistemele de referință WGS-84 si Marea Neagra 1975 necesara pentru emiterea avizului AACR ( Autoritatea Aeronautica) pentru imobilele poziționate in zone cu servituți aeronautice civile sau din alte zone în care pot constitui obstacole pentru navigaţia aeriană ori pot afecta siguranța zborului, inclusiv pentru avizarea de către AACR a studiilor de prefezabilitate, studiilor de fezabilitate, proiectelor de execuţie, celorlalte documente tehnice solicitate de legislaţia naţională în vigoare aferente strategiilor şi programelor de dezvoltare/modernizare a aeroporturilor şi serviciilor de trafic aerian.

Cine emite avizul si pentru ce se emite ?

Conform RACR-AVZ, ediţia 1/2015, din 08.06.2015 avizul este emis de către AACR (Autoritatea Aeronautică Civilă Română)

(2) În sensul prezentei reglementări, AACR emite avize pentru:

(i) obiective generale, fără legătură cu domeniul aeronautic, amplasate în zonele de siguranţă ale aerodromurilor civile, în zonele de protecţie ale mijloacelor CNS, în zonele prevăzute de proiectele pentru dezvoltarea/ extinderea terenurilor de aeronautică civilă existente sau pentru deschiderea altora noi şi/sau de modernizare a mijloacelor CNS şi meteorologice ori de instalare de noi astfel de mijloace, precum şi în alte zone în care obiectivele respective, prin caracteristicile lor constructive sau funcționale, pot constitui obstacole pentru navigaţia aeriană ori pot afecta siguranţa operaţiunilor aeriene şi buna desfăşurare a activităţilor asociate; (ii) obiective speciale, destinate sistematizării şi dezvoltării aerodromurilor civile, deschiderii de noi aerodromuri civile, modernizării mijloacelor CNS şi meteorologice sau instalării de noi astfel de mijloace etc. – obiective cu impact semnificativ direct asupra siguranţei operaţiunilor aeriene şi activităţilor asociate.

Ce cuprinde documentația de obstacolare întocmită de către un inginer geodez ?

Documentația întocmită contine toate documentele solicitate conform prevederilor in vigoare si cerințelor AACR, anume planurile de situație si coordonatele in Sistemul Global WGS 84 stampilate de către inginer geodez autorizat.

(3) Planşe desenate, care trebuie să includă (după caz):

(i) plan de situaţie privind amplasamentul obiectivului pe teren (scara 1:25.000 sau 1:5.000);

(ii) plan de situație privind poziția obiectivului în amplasament (scara 1:1.000 sau 1:500);

(iii) secțiuni caracteristice (conform proiectului tehnic de execuţie) sau profile transversale ale obiectivului, cotate corespunzător, prin care se evidenţiază înălţimea maximă (scara 1:500, 1:200 sau, după caz, AACR poate accepta şi planşe la alte scări corespunzătoare obiectivului în cauză).

Documentatia tehnică cu planurile anexă se execută in urma măsurătorilor topo-geodezice executate in teren.

Cum pot afla dacă construcția se află într-o zonă ce necesită avizul ?

Solicitarea avizul AACR si a documentația tehnice întocmite in WGS 84 se solicita prin certificatul de urbanism.

Puteti verifica pe site-ul caa.ro care pune la dispoziție utilizatorilor un formular prin care va puteți localiza imobilul. Acesta poate fi accesat la adresa http://www.caa.ro/pages/necesitate-aviz

Cum vă putem ajuta ?

Executăm măsurători topo-geodezice si documentația tehnică de obstacolare in sistemul WGS-84 pentru aeronautica. Pentru mai multe detalii vă rugam sa ne contactați.

Acte necesare pentru oferta: Certificat de urbanism